Veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2016.gadā

(saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam)

 

 

 

Nr.p.k.

 

Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks Korupcijas risks Korupcijas risku novērtējums Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi Atbildīgā persona Pasākumu ieviešanas termiņš

 

Izpilde

 

 

Iespējamība Seku nozīmība
1.

 

Personāla atlase un cilvēku resursu vadība

 

Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos: — radinieku un paziņu pieņemšana darbā.

 

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Publiskot Departamenta mājas lapā un iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota) internetā informāciju (sludinājumus) par visiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, un nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases  kārtībai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pārskatīt administratīvā un saimnieciskā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam,  izvērtēt personāla noslogotību un tā darba kontroles īstenošanu,  veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

1. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 31.05.2016.

 

 

 

 

 

Personāla atlase notiek saskaņā ar 08.02.2016.  Personāla atlases kārtības noteikumiem                                                                                                   Nr.BJCD-16-6-nts. Personāla atlasi veic 04.03.2016. (Nr.BJVC-16-36-sr) izveidota komisija. 2016.gadā uzrakstīti 11 personāla atlases konkursa norises protokoli. Informācija par vakantajām darba vietām ievietota e-skolā: 21.02.2016. – par direktora vietnieku; 07.11.2016. – par interešu izglītības skolotāju (kokapstrāde); 15.12.2016. – par sporta organizatoru.

 

Visiem amatiem ir noteikts darba laiks. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba kārtības noteikumiem vai grafiku, ko izveido direktora vietniece saimniecības jomā.

 

2.

 

Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus

 

Iespējama

— nevienlīdzīga attieksme un iespēja pieņemt subjektīvu lēmumu attiecībā pret iekšējiem un ārējiem klientiem, iespējama atsevišķu sadarbības partneru  nepamatota lobēšana;

— amatu savienošana, kas veicina amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā

 

Vidēja

 

Augsta

 

1. Nodrošināt dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu atbilstoši arējiem normatīvajiem aktiem un Departamenta Norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai. Maksājuma dokumentā, kurā izdevumi tiek segti no iestādes ziedojumu konta, kā arī aktā par mantisko vērtību dāvinājuma pieņemšanu norādīt Departamenta atļaujas datumu un numuru.

 

2. Pārskatīt iestādes sniegtos pakalpojumus (izglītības pakalpojumu līdzfinansējumu un citus maksas pakalpojumus) un, ja nepieciešams, iesniegt Departamentam rakstiskus priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.

 

3. Kontrolēt iestādes darbinieku – valsts amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā un nodrošināt Departamenta norādījumu  amatu savienošanas jautājumos ievērošanu.

 

 

4. Iestādes Darba kārtības noteikumos iekļaut prasību, kādā kārtībā amatu savienošana vai blakus darbs pie cita darba devēja jāsaskaņo ar iestādes vadību.

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Iestādes vadītājs

 

 

1. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Līdz 01.06.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 01.03.2016.

 

Pieņemts viens ziedojums. Atļauja DIKS-16-575-dv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2016 vēstule BJCD-16-10dv par līdzdalības maksājuma izmaiņām

 

 

 

 

Pārkāpumi nav konstatēti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba līgumos ir punkts par amatu savienošanu: 4.1. DARBINIEKAM nav tiesības slēgt darba līgumu ar citiem darba devējiem bez DARBA DEVĒJA piekrišanas.

3.

 

Izglītības un pedagoģiskā procesa organizēšanas obligātās dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem nodrošināšana

 

Korupcijas riski, kuri saistīti ar izglītības procesa organizēšanas pārkāpumiem

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Veikt pārbaudi par visu darbinieku lietās nepieciešamo dokumentu (t.sk., izglītības, kvalifikācijas un darba stāžu apliecinošo dokumentu) esamību. Nodrošināt izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinošo dokumentu kopiju uzkrāšanu darbinieku personu lietās.

 

 

 

 

 

2. Veikt pārbaudi par darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Veikt pārbaudi par to, vai izglītojamo personas lietās un izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā ir veikti un aktualizēti ieraksti par izglītojamo.

 

 

4. Lai pārliecinātos par darbinieka atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 72.panta piektās un sestās daļas prasībām:

1) par iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi sistēmā VIIS, par pārbaudes rezultātiem  noformējot aktu;

2) par iestādes administratīvajiem un saimnieciskajiem darbiniekiem veikt pārbaudi  un nodrošināt, ka ne retāk kā reizi gadā ir pieprasītas ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra;

3) no trešajām personām, ar kurām ir noslēgti līgumi par šo trešo personu darbību iestāžu teritorijā, pieprasīt apliecinājumus par atbilstību  Likuma prasībām.

 

5.

1) Izstrādāt atsevišķu iekšējo normatīvo aktu vai ietvert regulējumu iestādes iekšējās kārtības noteikumos – “Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties izglītības iestādē un sekām kārtības neievērošanas gadījumā”.

2) Izvietot kārtību iestādē publiski pieejamā vietā un iestādes mājas lapā .

3) Iepazīstināt ar kārtību iestādes darbiniekus un izglītojamā vecākus.

 

1.Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Izglītības iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

4. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs

 

1. 31.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ne retāk kā reizi ceturksnī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 31.10.2016.

 

 

 

 

 

 

 

4. 30.04.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 30.09.2016.

 

Dokumentu pārbaude veikta 31.08.2016

Iestādē tiek nodrošināta izglītības, kvalifikācijas, tālākizglītības, pedagoģiskā darba stāža apliecinošo dokumentu kopiju uzkrāšana darbinieku personu lietās.

 

 

Darbinieku medicīnisko grāmatiņu un obligāto veselības pārbaužu karšu esamību un to derīguma termiņu pārbaudes veiktas:

28.02.2016

28.05.2016

28.08.2016

28.11.2016

 

BJC nav audzēkņu personu lietu.

 

 

 

 

 

 

Pārbaudes tiek veiktas pastāvīgi, ziņas pieprasītas –regulāri:

05.02.2016.,Nr.BJCD-16-8-nd;  14.03.2016.,Nr.BJCD-16-22-nd; 10.05.2016.,Nr.BJCD-16-39-nd;

20.06.2016.,Nr.BJCD-16-46-nd;   04.10.2016.,Nr.BJCD-16-78-nd; 23.12.2016.,Nr.BJCD-16-110-nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsevišķi noteikumi ir izstrādes procesā, bet vispārējie principi ir iekļauti iekšējās kārtības noteikumos, kas pieejami publiski gan iestādes mājas lapā, gan pie ziņojuma dēļa.

 

 

 

 

 

4.

 

Finanšu līdzekļu racionālas izmantošanas kontrolēšana, novēršot neatļautu rīcību ar iestāžu lietošanā esošo valsts vai pašvaldības mantu

 

Korupcijas riski saistīti ar neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, darbiniekam uzticētās mantas izmantošana ar mērķi iegūt personisku labumu, vai nav nodrošināta iekšējās kontroles sistēma krājumu un inventāra uzskaitei, kas kvalificētai trešajai personai ļautu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Ja iestādē tiek plānots veikt publiskos iepirkumus, apstiprināt Iestādes  attiecīgā gada iepirkuma plānu un publicēt internetā iestādes mājas lapā (ja iestādei tā izveidota).

 

 

 

 

 

2. Nodrošināt atbildīgo personu iecelšanu noslēgto ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas piegāžu līgumu izpildes kontrolei un sadarbībā ar Departamentu nodrošināt šo atbildīgo personu papildus apmācību.

3. Nodrošināt inventāra un pamatlīdzekļu kustību atbilstoši  Rīgas domes izpilddirektora 28.12.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un inventāra uzskaites kārtība”, Departamenta 06.11.2013. rīkojumam Nr.1920-rs „Par metodiskajiem norādījumiem krājumu un inventāra uzskaitei”,  25.10.2013. rīkojumam Nr.1873-rs „Par norādījumiem

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un iestādes apstiprinātajam iekšējam normatīvajam aktam.

 

4.  Nodrošināt telpu lietošanas (iznomāšanas) līgumu noslēgšanu un nomas līgumu uzskaiti vienotajā elektroniskajā līgumu reģistrēšanas sistēmā atbilstoši Rīgas domes un Departamenta normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

 

5. Pārbaudīt interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju (pulciņu) sertifikātu un licenču atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

1.Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs

 

 

 

1. Līdz  01.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Līdz 31.12.2016.

 

 

 

 

 

 

3. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pastāvīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pastāvīgi

 

 

 

 

Iestādes 2016. gada iepirkuma plāns apstiprināts un publicēts mājas lapā 04.01.2016.

Citi ar iepirkumu saistītie dokumenti tika publicēti mājas lapā un IU biroja mājas lapā.

 

 

 

Iestāde nenodrošina ēdināšanas pakalpojumus.

 

 

 

Tiek nodrošināta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzskaite tiek nodrošināta.

 

 

 

 

 

 

 

Interešu izglītības programmu pulciņiem nav licenču.

5.

 

Līdzfinansējuma saņemšanas par profesionālās ievirzes vai interešu izglītības, nometņu organizēšanas un citiem pakalpojumiem nodrošināšana atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajai kārtībai

 

Iespējama piešķirtā finansējuma izlietošana, neievērojot normatīvos aktus un pašvaldības noteikto kārtību.

 

Vidēja

 

Vidēja

 

1. Nodrošināt izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma,  nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā,  Departamenta rīkojumiem par maksājumu dokumentu formu un  līgumu noslēgšanas kārtību ar izglītojamo (audzēkņu) vecākiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pārbaudīt un nodrošināt, ka  atbildīgo darbinieku amata aprakstos ir iekļauti attiecīgie līdzfinansējuma vai dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas kontroles pienākumi, ja darbinieki šos pienākumus veic pastāvīgi.

 

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

1. Regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 01.04.2016.

 

Izglītības pakalpojumu līdzfinansējuma,  nometņu dalības maksas iekasēšanas un izlietošanas pārbaudes atbilstoši Rīgas domes lēmumiem un Departamenta izdotajiem normatīvajiem aktiem tiek nodrošinātas katru mēnesi.

Līgumi ar vecākiem tiek slēgti un reģistrēti atbilstoši Departamenta rīkojumiem, ievērojot maksājumu dokumentu formu un līgumu noslēgšanas kārtību.

 

 

Atbildīgo darbinieku amata aprakstos līdz 01.04.2016 ir iekļauti attiecīgie līdzfinansējuma vai dalības maksas iekasēšanas un kontroles pienākumi.

Līdzfinansējuma izlietošanas kontroles pienākumus paturu sev.

 

6.

 

Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana

 

Iespējama interešu konfliktu veidošanās iestādē

 

Zema

 

Vidēja

 

1. Nodrošināt pretkorupcijas pasākumu iekļaušanu iestādes ikgadējā darbu plānā.

 

 

 

 

2. Nodrošināt iestādes pretkorupcijas pasākumu izpildi un atskaites par plāna izpildi sagatavošanu un iesniegšanu Departamentam.

 

 

3. Atskaiti par iestādes pretkorupcijas pasākuma plāna izpildi  publiskot iestādes mājas lapā (ja iestādei izveidota mājas lapa).

 

 

1. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

2. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

 

3. Iestādes vadītājs

 

 

 

 

1. Līdz 01.04.2016.

 

 

 

 

 

2. Līdz 31.12. 2016.

 

 

 

 

 

3. Līdz 01.02.2017.

 

Ir izpildīts. Plāns apstiprināts ar 23.12.2016

 

 

 

 

Atskaite sagatavota un iesniegta departamentam 13.01.2017. Atskaite labota 30.03.2017

 

Atskaite pēdējo reizi labota un publicēta iestādes mājas lapā 30.03.2017